Slevik - Avsatt til bolig

Avtale inngått

Prosjektbeskrivelse:

12,7 daa tomt avsatt til bolig; småhusbebyggelse.

Tomten anstas lett bebyggbar, fortettning, skolekapsitet